Strona główna Regulamin

Regulamin Portalu 44.pl

 

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami prawa określa zasady korzystania z Księgarni i Wydawnictwa 44.pl, zwanego dalej „Portal 44.pl” dostępnego pod adresem http://44.pl, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży i ich wykonania, świadczenia usług drogą elektroniczną czy postępowania reklamacyjnego.

2. Właścicielem Portalu 44.pl jest Global Metro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 231, 30-133 Kraków, o kapitale zakładowym 5.000 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341644.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Właściciel Portalu 44.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 3. Usługobiorca - każda osoba, odwiedzająca Portal 44.pl lub korzystająca z usług w nim dostępnych;

 4. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierający umowę sprzedaży,

 6. Treści multimedialne – zapisane w formie cyfrowej e-booki i audiobooki dostępne w Portalu 44.pl,

 7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 9. Konto Klienta – miejsce dostępne dla zarejestrowanego Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest umożliwienie Klientom zakupu książek w wydaniu papierowym a także zakupu oraz pobierania zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej.

5. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomości e-mail pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., a także za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: https://44.pl/kontakt. Adres do korespondencji: 30-133 Kraków, ul. Lea 231.

 

 

§. 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU 44.PL


1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 • jedną z przeglądarek internetowych: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer wersji 9 lub nowszej,
 • włączoną obsługę mechanizmów JavaScript,
 • aktywny adres e-mail.

2. Informujemy, iż strona internetowa Portalu 44.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności pod adresem https://44.pl/polityka-prywatnosci.

3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

§. 3. REJESTRACJA I KONTO KLIENTA

 

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta, za pomocą którego Klient może dokonywać zakupów w Portalu 44.pl oraz pobierać treści multimedialne. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zakupu treści multimedialnych, za które Klient płaci za pośrednictwem wiadomości SMS.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie https://44.pl/component/virtuemart/?page=shop.registration.

3. Klient może w każdym czasie usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie informacji o chęci usunięcia konta na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu ostatnich 3 miesięcy od ostatniej aktywności.

5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Portalu 44.pl,
 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

9. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 4 i 6 wynosi 14 dni.

 

 

§. 4. UMOWA SPRZEDAŻY

 

1. Usługodawca prowadzi sprzedaż książek w wydaniu papierowym, a także treści multimedialnych w formie cyfrowej oraz innych towarów prezentowanych na stronach Portalu 44.pl.

2. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu  podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny książek w wydaniu papierowym nie zawierają kosztów dostawy obciążających Klienta, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.

3. Treści multimedialne są dostępne w formatach EPUB, MOBI, PDF oraz MP3. Portal 44.pl umożliwia pobranie zakupionych produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Dostęp do zakupionych produktów jest przydzielony po otrzymaniu przez Portal 44.pl potwierdzenia dokonania zapłaty.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez dodanie towarów do koszyka zakupowego i klikniecie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ lub poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści wskazanej na stronie internetowej danego towaru.

5. W przypadku zakupu książek w wersji papierowej zakupione pozycje wysyłane są kurierem na adres wskazany przez Klienta, po otrzymaniu przez Portal 44.pl potwierdzenia dokonania zapłaty.

6. W przypadku zakupu treści multimedialnych Klient otrzyma dostęp do zakupionych produktów z możliwością ich pobrania poprzez Konto Klienta po otrzymaniu przez Portal 44.pl potwierdzenia dokonania zapłaty.

7. Wszystkie publikacje udostępnione w Portalu 44.pl są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

8. Na mocy umowy sprzedaży Usługodawca udziela Klientowi bezterminowej i nieograniczonej licencji niewyłącznej na korzystanie z zakupionych treści multimedialnych do własnego użytku. Klient nie ma prawa rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim zakupionych treści multimedialnych, kopiować ich ani drukować.

9. Po uzyskaniu dostępu Klient może pobrać treści multimedialne do 3 pobrań. Treści są dostępne pobrania przez 5 dni od dnia pierwszego pobrania. Treści multimedialne są dostępne do pierwszego pobrania przez okres 3 miesięcy od dnia zakupu.

10. Pobrane pliki zabezpieczone są tzw. „Watermarkiem”, który obejmuje adres e-mail, imię i nazwisko oraz NIP.

 

 

§. 5. PŁATNOŚCI

 

Za zakupy w Portalu 44.pl można zapłacić w następujący sposób:

 • kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem firmy DotPay S.A. – w trakcie składania zamówienia,
 • poprzez SMS wysłany na podany na stronie towaru numer oraz podanej tam treści.

 


§. 6. DOSTAWA

 

1. Termin dostawy książek w wydaniu papierowym oraz innych towarów, za wyjątkiem treści multimedialnych, wynosi 7 dni roboczych licząc od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

2. Koszt dostarczenia towaru każdorazowo podawany jest podczas składania zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na związanie się umową.

3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

4. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony towar Klient powinien, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.

5. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zażądać od firmy kurierskiej spisania protokołu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.

 

 

§. 7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, której przedmiotem są towary inne niż treści multimedialne udostępniane do pobrania - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, i wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 • wiadomością e-mail, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • w formie pisemnej, na adres 30-133 Kraków, ul. Lea 231

4. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży wysłanego drogą elektroniczną, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem (dotyczy umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności):

 • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę,
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) oraz
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Usługodawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie niż 14 dni na adres Usługodawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Usługodawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionego terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób opakowania i przesyłki, by towar dotarł do Usługodawcy w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

2. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

 

§. 9. REKLAMACJE

 

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Usługodawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

 • Imię i nazwisko,
 • numer zamówienia,
 • opis wady towaru,
 • datę zakupu.

3. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

 • Imię i nazwisko,
 • opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
 • wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.

4. Zastosowanie się do ust. 2 - 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

6. Reklamacja złożona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

7. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem.

 

 

§. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną i umów sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić